Referanseprosjekt ANLEGG

Eksempel på referanseprosjekt ANLEGG er som følger;

Fjernvarme Brobekk - Sentrum

Ny overføringsledning for fjernvarme – 2 x DN 500 – fra Brobekk varmesentral og til Oslo Sentrum
Totalt ca 5,5 km.

På delstrekninger utføres anleggsarbeidene i fellesprosjekt med Vann- og avløpsetaten som legger nye VA-hovedledninger

Spesielle forhold;
- Kryssing T-bane med egen brukonstruksjon
- Kryssing Gjøvikbanen ved rørboring/rørbanking.

Byggekostnad; ca 70 mill
Oppdragsgiver; Hafslund Varme AS

Byggestyring AS’ oppdrag;
PROSJEKT- og BYGGELEDELSE. PROSJEKTERING

Gangbru over Kongeveien, Oppgård

Byggekostnad; ca 10 mill eks. mva.
Oppdragsgiver; Oppegård kommune

Byggestyring AS’ oppdrag; BYGGELEDELSE.

Rørboring/rørbanking. Styrt boring

Byggestyring har lang og relativt omfattende erfaring med gjennomføring av slike prosjekt, herunder utarbeidelse av tilbudsgrunnlag og kontraktsinngåelse.

Eksempel på referanseprosjekt fra dette fagområdet;

- Kryssing av Ring 3
– 2 stk varerør Ø 700 mm for fjernvarmerør. Lengde ca 100 m.
- Kryssing av Akerselva
– 2 stk varerør Ø 700 for fjernvarmerør. Lengde ca 100 m.
- Kryssing Hausmannsgate i Oslo Sentrum, 2 stk varerør Ø 500 for fjernvarmerør. Lengde ca 70 m.
- Kryssing T-banen, blindern stasjon. 2 stk varerør Ø 500 for fjernvarmerør. Lengde ca 25 m.

Kommunaltekniske anlegg

Firmaets ansatte har fra tidligere omfattende erfaring med utbygging av kommunaltekniske anlegg i Oslo Sentrum, bl. a fra utbyggingen av gangbare kulverter for fjernvarme, kabler og VA-ledninger.